KVKK METNİ

ASIM KİBAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


Değerli Ziyaretçimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya
belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, Veri
Sorumlusu olarak ASIM KİBAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (“AKOSB”) tarafından işlenebilecektir.
Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri
alacağımıza ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI


Toplanan kişisel verileriniz, AKOSB ve AKOSB ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve
ticari güvenliğinin temini, AKOSB tarafından sunulan elektrik, doğalgaz, su dağıtımı, atıksu arıtma, vb
gibi hizmetler, mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
organizasyon ve etkinlik yönetimi, satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe
işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, çevre koruma ve atık
süreçlerinin yönetilmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu
kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı v.b.),
AKOSB insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik
süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI


Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır ve yasal mevzuat ve açık rızanız
dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Ayrıca mevzu bahis veriler TTK, VUK, SGK, İŞ
Kanunu, ISG Kanunu, Çevre Kanunu gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili
kamu kurum/kuruluşlarına aktarılır.
Yine mevzu bahis veriler, bilişim sistemleri ve/veya fiziksel mekan güvenliği konusunda hizmet
aldığımız aracı firmalara, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına,
denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, iş seyahatleri, eğitim ve
organizasyon, ödüllendirme süreçlerinde aracı/acente hizmeti veren kurumlara, iş ortaklarımıza,
hissedarlarımıza, iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki
dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz AKOSB tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari
faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri
çerçevesinde; kapalı devre görüntü sistemleri, plaka tanıma sistemleri, müşteri tanıtım formları,
tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli
evraklar, aday başvuru formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü,
yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi
bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği
yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer üçüncü kişiler de dahil olmak
üzere ASIM KİBAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli
yöntemlerle toplamaktadır.

KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda
düzenlenen yöntemlerle AKOSB’ye iletmeniz durumunda AKOSB talebin niteliğine göre talebi en
kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri
Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, AKOSB tarafından belirlenen tarifedeki ücret
alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili
a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


VERİ SORUMLUSU VE İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP YÖNTEMLERİ


KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri
Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile AKOSB’a iletebilirsiniz.
İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak
AKOSB’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, AKOSB’a KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında
yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, Kişisel Verilerin Korunması başlığı
altında “ilgili kişi bilgi talep formu“ belgesinin kullanılmasını, talebinize göre istenebilecek
belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden ya da posta yolu ile
yapmanız gerekmektedir.
Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu, asimkibarosb@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı
olarak ya da çevrimiçi kullanıcı olarak kisiselverim@akosb.com üzerinden yine bizlere talebinizi
iletebilirsiniz.
Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz.
OSB Sicil No : 221
Ticaret Unvanı : ASIM KİBAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Adres : Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No: 3 41310/Alikahya/İzmit/KOCAELİ
Web adresi : www.akosb.com
Telefon: 0850 460 32 21